Smart Ground Monitoring
คนส่วนใหญ่หรือแม้กระทั้งช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้า ยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับขนาดของ Ground Rod หรือที่เรียกว่าหลักดิน ว่าจริงๆขนาดมาตรฐานคือเท่าไหร่กันแน่ ซึ่งตามมาตฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC-62561-2) และ มาตรฐาน UL-467 ของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุไว้ว่ามาตรฐาน Ground Rod หลังชุบทองแดงแล้วจะต้องมีขนาดรวมคือ 14.2 มิลลิเมตร และตรงส่วนเกลียวจะต้องมีขนาด 5/8 นิ้ว หรือ 16 มิลลิเมตรเท่านั้น โดย Ground Rod ชุบทองแดง มีทั้งหมด 2 แบบ คือแบบธรรมดาและแบบเกลียว ความต่างกันก็คือ แบบธรรมดา มักใช้ติดตั้งลงดินในระยะความลึก ราว 2.4 ถึง 3 เมตร แต่แบบเกลียวมีไว้เพื่อ เพิ่มความยาวได้ถึง 6-9 เมตร เพื่อให้สามารถตอกลงดินได้ลึก


ตามความเหมาะสมที่ทางวิศวกรคำนวณค่าความต้านทานเอาไว้ให้ต่ำ เพื่อการกระจายกระแสลงสู่ดินที่ดีขึ้น นอกจากนั้น Ground Rod ชุบทองแดง ยังสามารถติดตั้งได้มากกว่า 1 แท่ง ซึ่งการติดตั้งจำนวนมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้การกระจายกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้น มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยการติดตั้งหลายแท่ง จะแบ่งเป็น การติดตั้ง แบบเพิ่มจำนวน ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งพอสมควรและอีกแบบ คือ ให้ได้มาตรฐาน ตามหลักสากลเป็นหลัก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้มั่นใจว่าชีวิตและทรัพย์สินของท่าน จะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากภัยไฟผ่าได้อย่างแน่นอน