การบริการผู้ถือหุ้น


หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น Download

รายงานประจำปี 2562

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2562 Download

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
3.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ก.) Download
4.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) Download
5.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download

การออกเสียงลงคะแนน