ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้ง

รายละเอียด
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 View
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม กรรมการและคำถามล่วงหน้า View
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน View
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของกรรมการ อำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ CFO View
แจ้งการลาออกของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและแต่งตั้งสมุห์บัญชี View