การจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ


Kumwell ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ว่าด้วยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเช่น พลเอก อัศวิน พันธุนิล ,พลเอก อดิศร สุวรรณตรา ,พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญศิริ ,พลเอกอภิชิต กานตรัตน์ เป็นเกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ Kumwell Academy