จัดงานสัมมนา การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design : Part I)


Kumwell จัดงานสัมมนา "การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design : Part I)" บรรยายโดย ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และ คุณกอบกิจ สดวกการ - Engineering Solution Manager วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ Kumwell Academy... ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี, กรมท่าอากาศยาน, ทีโอที, ทรู, อิตัลไทย, ไทยเบฟเวอเรจ, มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฯลฯ