Home > Investor Relations > การบริการผู้ถือหุ้น

การบริการผู้ถือหุ้น


ข้อบังคับบริษัทและหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567Download
ข้อบังคับของบริษัทDownload
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download
หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้นDownload
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลDownload

รายงานประจำปี

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2566Download
รายงานประจำปี 2565Download
รายงานประจำปี 2564Download
รายงานประจำปี 2563Download
รายงานประจำปี 2562Download

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
แจ้งผลการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567Download
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2567Download
2. หลักเกณฑ์การเสนอคำถามล่วงหน้า ปี 2567Download
3. แบบเสนอวาระการประชุม ปี 2567 (แบบ ก.)Download
4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ปี 2567 (แบบ ข.)Download
5. แบบส่งคำถามล่วงหน้า ปี 2567Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 2566 (5 Files) Download
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2566 Download
2. หลักเกณฑ์การเสนอคำถามล่วงหน้า ปี 2566 Download
3. แบบเสนอวาระการประชุม ปี 2566 (แบบ ก.) Download
4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ปี 2566 (แบบ ข.) Download
5. แบบส่งคำถามล่วงหน้า ปี 2566 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2565Download
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทDownload
2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565Download
3.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565(แบบ ก.)Download
4.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ(แบบ ข.) Download
5.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565Download

รายงานความยั่งยืน

รายละเอียด
รายงานความยั่งยืนปี 2564Download

IR Presentation

รายละเอียด
IR PresentationDownload