Home > Investor Relations > การบริการผู้ถือหุ้น

การบริการผู้ถือหุ้น


หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download
หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้นDownload
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลDownload

รายงานประจำปี

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2562Download
รายงานประจำปี 2563Download

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการDownload
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทDownload
2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564Download
3.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.)Download
4.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)Download
5.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564Download