Home > Investor Relations > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียด
กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2567 และการจ่ายเงินปันผลปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3Download
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) (EN-TH)Download
แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยDownload
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566Download
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (EN-TH)Download
กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (TH-EN)Download
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) (EN-TH)Download
การแจ้งย้ายสถานประกอบการ (สำนักงานใหญ่) (EN-TH)Download
การแต่งตั้งกรรมการ เลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทDownload
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565Download
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564Download
รายการและสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (The acquisition of assets)Download
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564Download
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563Download
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญDownload
การแต่งตั้งกรรมการบริหารDownload
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนDownload
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนDownload
การแต่งตั้งกรรมการบริหารDownload
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีDownload
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลDownload
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562Download
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม กรรมการและคำถามล่วงหน้าDownload
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนDownload
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของกรรมการ อำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ CFODownload
แจ้งการลาออกของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและแต่งตั้งสมุห์บัญชีDownload