Home > News > บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ สมาคมศิษย์เก่า สจล. และคณะชมรม CSV-Networking
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ สมาคมศิษย์เก่า สจล. และคณะชมรม CSV-Networking
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ทางบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับ สมาคมศิษย์เก่า สจล. รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร. คมสัน มาลีสี และคณะชมรม CSV-Networking โดยมี คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และท่านยังเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. รวมถึงนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลไทย (TEMCA) ได้ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับโครงการความร่วมมือ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่” ที่ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก ซึ่งเป็นหนึ่งในภายใต้โครงการความร่วมมือ ดังกล่าว โดยมี ดร.เกษม สร้อยทอง เป็นที่ปรึกษาในการทำเกษตรอินทรีย์ และมีทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกลุ่มชมรม CSV-Networking ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จ ดังกล่าว และมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอีกหลายโครงการ ภายใต้โครงการหลักของโครงการความร่วมมือ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่” โดยมีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันคือ การใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ กลุ่มเครือข่าย CSV-Networking เข้าแก้ปัญหาการทำเกษตรกรรมให้กับทางชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ ที่ได้เข้าไปขับเคลื่อนโครงการ