Home > News > บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มอบเกียรติบัตร องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มอบเกียรติบัตร องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) คุณกอบกิจ สดวกการ (Strategic Planning Division Manager) เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ที่ได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมประจำปี 2565 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 
.
ในการนี้คุณกอบกิจ สดวกการ ได้เข้าร่วมงานเสวนา "ด้านการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาวิศวกรและเครือข่ายวิศวกรรม ให้สังคมพัฒนาก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืนสืบไป..
.
ณ ห้องวิศวพิพัฒน์ ชั้น 7 สภาวิศวกร 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
#Kumwell #องค์กรแม่ข่าย #สภาวิศวกร #วิศวกรรม