Home > News > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง... นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของระบบส่งและระบบผลิตไฟฟ้า ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบายโครงการ Digital Plant รวมไปถึงสนับสนุนธุรกิจงานบํารุงรักษาของ กฟผ. ด้วยการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายผลทางธุรกิจให้ทั้งสองหน่วยงานก้าวไปสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก โดยร่วมกันจัดทำแผนงานเพื่อผลักดันทั้ง 9 โครงการวิจัย ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์สู่สังคมและประเทศชาติสืบไป