Home > News > Kumwell ร่วมเวที โครงการบรรยายพิเศษ “การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบป้องกันเสิร์จ”
Kumwell ร่วมเวที โครงการบรรยายพิเศษ “การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบป้องกันเสิร์จ”
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณกอบกิจ สดวกการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และคุณสุรชัย พรหมมีพันธ์ ผู้จัดการแผนกวิจัยและนวัตกรรม 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. พีรพล จิราพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการบรรยายพิเศษเสริมทักษะวิชาชีพด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในหัวข้อ “การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบป้องกันเสิร์จ” ซึ่งเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเมื่อเกิดภัยพิบัติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่