Home > News > Kumwell ร่วมเวที “โครงการบรรยายพิเศษ เสริมทักษะวิชาชีพด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า”
Kumwell ร่วมเวที “โครงการบรรยายพิเศษ เสริมทักษะวิชาชีพด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า”
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะทำงาน ได้ร่วมเวที “โครงการบรรยายพิเศษ เสริมทักษะวิชาชีพด้านระบบป้องกันฟ้าผ่าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” ณ ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้ 

การป้องกันฟ้าผ่า และการบริหารจัดการความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ประวัติความเป็นมาการป้องกันฟ้าผ่า และการพัฒนาของวิศวกรรมการป้องกันฟ้าผ่า
2. การป้องกันฟ้าผ่า / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า / การทดสอบอุปกรณ์ / การติดตั้ง Application by Segment
3. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
4. การออกแบบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระบบป้องกันฟ้าผ่า การออกแบบ และการนำไปใช้ 
การบรรยายจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ในหัวข้อ “การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบป้องกันเสิร์จ” โดยเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อนำไปปฏิบัติจริง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเมื่อเกิดภัยพิบัติ