Home > News > Kumwell ได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)
Kumwell ได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2566 

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการหรือ CGR ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งเป็นโครงการสำรวจ ติดตาม และวัดผล การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 
อันสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่มีบรรษัทภิบาล ครอบคลุม 5 ด้านคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งเป็นหลักการสากล 
 
Kumwell มุ่งมั่นก้าวเป็นผู้นำระบบป้องกันฟ้าผ่าและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งระดับโลก และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
 
#Kumwell
#CSV
#SafetyToSociety
#CGR