Home > News > Kumwell Academy ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารโครงสร้างคอนกรีต (และการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตราฐาน มอก.3024)
Kumwell Academy ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารโครงสร้างคอนกรีต (และการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตราฐาน มอก.3024)
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566
 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้เปิดการอบรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับอาคารโครงสร้างคอนกรีต (และการเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตราฐาน มอก.3024)" ณ Kumwell Academy โดยการอบรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองแล้ว ยังได้รับคะแนน CPD ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 7 หน่วยกิต ซึ่งก็ได้มีวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบงานระบบ และผู้สนใจจากโครงการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมฟังสัมมนา ครั้งนี้จำนวนมาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายในส่วนกิจกรรมอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้ที่ (คลิก)
 
ในนามของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการต้อนรับทุกท่านในครั้งต่อไป ขอบพระคุณครับ
 
#KumwellAcademy
#CSV
#Kumwell #CSVSafetyToSoCiety