Home > News > Kumwell Academy ประจำเดือนตุลาคม 2566 หัวข้อระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตรฐาน IEC 62793(มอก. 3461-2565)
Kumwell Academy ประจำเดือนตุลาคม 2566 หัวข้อระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตรฐาน IEC 62793(มอก. 3461-2565)
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 
 
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้เปิดอบรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตรฐาน IEC 62793 (มอก. 3461-2565)และการประยุกต์ใช้งานสำหรับโครงการต่างๆ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Academy ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติบรรยายโดย  รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม) และทีมวิศวกรชำนาญการ จากบริษัทฯ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อม รับมือกับเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้สมาชิกสามัญจากทาง วสท.จะได้รับคะแนน CPD จำนวน 7 หน่วยกิต เพื่อใช้ในการทดสอบเลื่อนระดับวิชาชีพทางวิศวกรรม

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายในส่วนกิจกรรมอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้ที่ (คลิก)
 
ในนามของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการต้อนรับทุกท่านในครั้งต่อไป 
 
#KumwellAcademy
#CSV
#Kumwell #CSVSafetyToSoCiety
#KumwellBrand 
#SafetyToSociety 
#LightningProtectionSystem
#LightningWarningSystem
#CPD
#วิชาชีพวิศวกรรม
#สัมมนา
#วิศวกร
#สภาวิศวกร