Home > News > Kumwell Academy ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันเสิร์จ และการเลือกใช้ SPD ตามมาตรฐาน IEC 61643
Kumwell Academy ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันเสิร์จ และการเลือกใช้ SPD ตามมาตรฐาน IEC 61643

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 
 
ทีมวิศวกร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้เปิดการอบรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การออกแบบระบบป้องกันเสิร์จและการเลือกใช้ SPD ตามมาตราฐาน IEC 61643” ณ Kumwell Academy โดยการอบรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สำหรับเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนฟ้าคะนองที่จะมาถึงแล้ว ยังได้รับคะแนน CPD ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 7 หน่วยกิต ซึ่งก็ได้มีวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบงานระบบ และผู้สนใจเข้าร่วมกว่าร้อยคน 
ในนามของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการต้อนรับทุกท่านในครั้งต่อไป ขอบพระคุณครับ
 
#KumwellAcademy
#CSV
#Kumwell #CSVSafetyToSoCiety