Home > News > Kumwell Academy ประจำเดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อ ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตราฐาน IEC 62793 มอก.3461-2565
Kumwell Academy ประจำเดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อ ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตราฐาน IEC 62793 มอก.3461-2565
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้เปิดการอบรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงตามมาตราฐาน IEC 62793 (มอก.3461-2565)และการประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมสำหรับโครงการต่างๆ” ณ Kumwell Academy โดยการอบรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองแล้ว ยังได้รับคะแนน CPD ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 7 หน่วยกิต ซึ่งก็ได้มีวิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบงานระบบ และผู้สนใจจากโครงการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมฟังสัมมนา ครั้งนี้จำนวนมาก

​ในนามของ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการต้อนรับทุกท่านในครั้งต่อไป ขอบพระคุณครับ

#KumwellAcademy
#CSV
#Kumwell #CSVSafetyToSoCiety