Home > INVESTOR RELATIONS > การบริการผู้ถือหุ้น

การบริการผู้ถือหุ้น


หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น Download
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Download

รายงานประจำปี 2562

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2562 Download
รายงานประจำปี 2563 Download

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ Download
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
3.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.) Download
4.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) Download
5.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download

การออกเสียงลงคะแนน