Home > INVESTOR RELATIONS > การบริการผู้ถือหุ้น

การบริการผู้ถือหุ้น


หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
หนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้น Download
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล Download

รายงานประจำปี 2562

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2562 Download

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ Download
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
3.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.) Download
4.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) Download
5.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download

การออกเสียงลงคะแนน